Huishoudelijk reglement

 

 

Inleiding

ESBAC is een VZW, een sportclub zonder winstoogmerk welke voor iedereen een kader biedt om basketbal te beoefenen. Dit betekent dat zij instaat voor een kwalitatieve opleiding en begeleiding van de leden en dat zij de mogelijkheid voorziet om te kunnen deelnemen in competitieverband. De competitieresultaten zijn echter ondergeschikt aan een goede clubsfeer in het algemeen en een goede ploegsfeer in het bijzonder.

ESBAC is aangesloten bij de Vlaamse Basketbal Liga (VBL) onder stamnummer 1250.

 Het Bestuur

1. Het bestuur beheert en leidt de club naar best vermogen. Het streeft tijdens zijn beraad naar unanimiteit in de besluitvorming.
2. Het bestuur komt tijdens het basketseizoen elke maand en daarbuiten ten minste om de twee maanden in vergadering bijeen.
3. Ieder clublid kan zich met voorstellen, opmerkingen of klachten tot een bestuurslid wenden. Deze laatste kan die punten op de agenda van de bestuursvergadering laten inschrijven, of ze vrij tijdens de betreffende vergadering ter sprake brengen.

 Lidmaatschap – Lidgelden

1. Kunnen lid worden van ESBAC : Meisjes en jongens die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt en indien ze dit huishoudelijk reglement wensen te respecteren.
2. Minderjarigen hebben steeds de schriftelijke toestemming nodig van hun ouders om lid te worden.
3. De aansluiting geschiedt voor een gans seizoen via betaling van het lidgeld. Het bestuur beslist over elke aansluiting en heeft het recht een lidmaatschap te weigeren of te schrappen.
4. Het lidmaatschap is van beperkte duur en loopt van 1 juni tot 31 mei en moet jaarlijks hernieuwd worden.
5. Zonder kennisgeving op het einde van het seizoen zal het bestuur er van uitgaan dat men zijn lidmaatschap wenst te vernieuwen.
6. Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door het bestuur en zal tijdig kenbaar gemaakt worden aan de betrokken leden. Lidgelden worden nog geheel, nog gedeeltelijk terugbetaald tenzij het bestuur anders beslist.
7. Spelers die in de loop van het seizoen pas lid van de club worden, betalen een aangepast lidgeld bepaald door het bestuur.

8. Het lidgeld dient tijdig betaald te worden vòòr de door het bestuur vooropgestelde datum. Wie geen lidgeld betaald heeft, kan niet worden opgesteld tijdens de wedstrijden.

 Verzekering

1. Alle leden van ESBAC, aangesloten bij de VBL zijn verzekerd voor ongevallen tijdens de activiteiten georganiseerd door de club, ongevallen op weg van of naar de activiteit inbegrepen.
2. Inzage van de juiste verzekeringsomschrijving is mogelijk bij de secretaris van de club.
3. Kandidaat-leden zijn niet verzekerd.
4. Elk ongeval met dokterstussenkomst moet binnen de 5 werkdagen aan de verzekering gemeld worden via het clubsecretariaat. Aangifteformulieren zijn te verkrijgen via de ploegbegeleider, de clubsecretaris en te downloaden op de website. Het ingevulde formulier moet binnengebracht worden bij de clubsecretaris uiterlijk 5 dagen na het ongeval.
5. Van alle doktersbriefjes, rekeningen apotheek e.d. dient een fotokopie gemaakt, die dan toegevoegd worden bij de verrekening van de verzekering.

 Kledij en hygiëne

1. De uitrusting voor wedstrijden wordt door de club ter beschikking gesteld en blijft eigendom van de club. De spelers en/of ploegbegeleider zorgen ervoor dat na een wedstrijd de volledige uitrusting in bijbehorende sportzak wordt gestoken. De uitrusting wordt na elke wedstrijd gewassen bij beurtrol. De beurtrol wordt bepaald door middel van het shirtnummer. Bij verlies of ernstige beschadigingen zal een schadevergoeding gevraagd worden.
2. Iedereen dient zich na de training of de wedstrijd te douchen voordat hij of zij naar huis gaat.
3. Het dragen van propere basketbalschoenen tijdens de trainingen en wedstrijden is verplicht. De basketbalschoenen worden pas aangedaan in de kleedkamers. 

Competitie & trainingen

1. Elke ploeg zorgt zelf voor vervoer op uitwedstrijden. Het vervoer gebeurt op vrijwillige basis. De bestuurders van de voertuigen dienen zich aan de wettelijke reglementeringen te houden. Men heeft een voorbeeldfunctie t.o.v. de jongeren.
2. Minderjarige spelers mogen de training of wedstrijd niet voortijdig verlaten, tenzij met toelating van de ouders. Indien dit toch voorvalt, dient de trainer zo snel mogelijk het bestuur in te lichten zodat de ouders hiervan op de hoogte gebracht kunnen worden.
3. De ploeg waarin men traint of speelt, wordt bepaalt door het bestuur in nauw overleg met de betrokken trainer(s), speler en ouder(s).

4. Het opstellen van spelers tijdens de competitiewedstrijden, en het bepalen van de aan hen toegewezen speeltijd, wordt bepaald door de aanwezige coach.  Deze beslissing wordt in grote mate bepaald naargelang de aanwezigheid en inzet op trainingen.
5. Voor en na een training of thuiswedstrijd dienen de spelers te helpen met klaarzetten en opruimen van het terrein. Kleedkamers worden netjes achtergelaten.
6. De spelers ondergaan jaarlijks een geneeskundig onderzoek op eigen kosten. Dit is een dwingende regel van de VBL. Spelers zonder medisch attest mogen niet aan officiële wedstrijden deelnemen.
7. Spelers zijn op de vastgestelde tijd op training/wedstrijd aanwezig. Bij afwezigheid dient de trainer of ploegbegeleider, naar gelang de gemaakt afspraken hierrond, tijdig verwittigd te worden.
8. Seniores, juniores, cadetten, miniemen en in voorkomend geval pupillen overhandigen voor de wedstrijd hun identiteitskaart aan de tafelafgevaardigde of coach. Leden die hun identiteitskaart niet kunnen tonen worden geschrapt van het wedstrijdblad en kunnen bijgevolg niet meer deelnemen aan de wedstrijd. Wensen ze toch deel te nemen, kan dit mits een onmiddellijke betaling van €10,00. Aan de ploegbegeleider of coach, en dit voor aanvang van de wedstrijd.

9. Boetes opgelopen tijdens, voor én na een wedstrijd dienen door de speler zelf betaald te worden. 10. Bij uitsluiting en verschijnen voor de tuchtraad zal de eventuele boete en procedurekost op de speler verhaald worden. Ook wanneer de club aansprakelijk gesteld wordt voor de schade die voor, tijdens of na een wedstrijd door een speler wordt aangebracht, kan het bestuur de schade op de speler verhalen.

 Gedragscode

1. Elke vorm van pestgedrag tegen ploeggenoten, zowel tijdens de clubactiviteiten als in elke vorm daarbuiten, zal steeds leiden tot een dwingende sanctie, bepaald en opgelegd door het bestuur. Het getuigd ook van een bijzondere moed om, zowel in de hoedanigheid van slachtoffer als die van getuige, zulke feiten te melden aan de trainer, ploegbegeleider of bestuurslid.

2. Ook het plegen of aanzetten tot agressie en geweld, zowel verbaal als fysiek, wordt steeds gesanctioneerd.

3. Elke beslissing van de scheidsrechter wordt steeds zonder discussie geaccepteerd.

4. Spelers, trainers, coaches, scheidsrechters, supporters of ouders worden niet beledigd. Niet op het veld en niet ernaast.
5. Men zet zich in om het spel zo goed mogelijk te spelen en om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.
6. Ook op training zet men zich in en accepteert men de beslissingen van de trainer.
7. Men moedigt elkaar aan i.p.v. te bekritiseren.
8. Men gebruikt geen (soft)drugs en men gebruikt geen alcohol voor een wedstrijd of training. Er wordt niet gerookt in de kleedkamers.
9. Inzet wordt gevraagd voor clubactiviteiten. Deze zijn een grote bron van inkomsten voor de club en benadrukken tevens het sociaal karakter van de club.
10. Trainers, coaches, bestuursleden en ouders hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugd. De eerste drie zijn tevens het uithangbord van de club.
11. Leden die het huishoudelijk reglement niet respecteren kunnen door het bestuur ter verantwoording geroepen worden en gesanctioneerd worden. Bijvoorbeeld schorsing van één of meerdere trainingen en/of wedstrijden, schrapping als lid,… Bij drugsgebruik kan het bestuur de politie betrekken.

Slotparagrafen

1. Door het lidmaatschapsformulier te ondertekenen verklaart men zich akkoord met de inhoud van het huishoudelijk reglement.
2. Bij problemen of klachten zal getracht worden deze in eerste instantie op te lossen door het voeren van een dialoog met betrokkenen of een afvaardiging van het bestuur.
3. Het bestuur kan in beraad het huishoudelijk reglement wijzigen. Wijzigingen zullen aan de leden kenbaar gemaakt worden.Comments are closed.